Политика

Лични данни
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„БИРС“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания, с ЕИК: 020951471, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. „Златни Пясъци“, хотел Марина Гранд Бийч, уеб сайт: www.marinagrandbeach.bg, е администратор на лични данни към КЗЛД и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.
Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за бутиков хотел Марина Резиденс и за официалният му уеб сайт  www.marinaresidence.bg
Ние, като администратор на лични данни и като професионалист, с дългогодишен опит в сферата на туризма, зачитаме неприкосновеността на личността на потребителите. Настоящата политика за сигурност, цели да Ви информира относно процеса на събирането, обработката, съхранението, използването и пренасочването на лични данни. Поради това, моля запознайте се със съдържанието й, като я прочетете внимателно. В случай, че имате въпроси, можете да ги зададете на следния e-mail адрес: dpo@marinahotels.bg

Дефиниции

По смисъла на настоящата политика и съобразно Регламент (ЕС) 2016/679:
Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Данните могат да се отнасят до факти (например – име, e-mail адрес, местоположение или дата на раждане) или до мнение относно действията или поведението на Субекта на данни.
Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

Обработване на лични данни

За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания .

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, съобразно целите за които се събират и основанията за обработването им:

Видовете събирани данни според целите им са следните:1. За реализиране на заявяване и потвърждаване на резервация, „БИРС“ ООД събира и обработва следните видове данни:
а/ При резервация, чрез уеб сайт:
– Име и фамилия на лицето за контакт;
– e-mail адрес и телефон на лицето за контакт;
б/ При резервация по телефон:
– телефон за обратна връзка и e-mail адрес за потвърждение на резервацията
– Име и фамилия на лицето за контакт;   
Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.
2.  За целите на настаняването на гости в бутиков хотел Марина Резиденс, администраторът обработва и съхранява следните данни:
– ЕГН / ЛНЧ;
– Име на лицето (за български граждани – на кирилица, за чужденци – на латиница, съгласно националния документ);
– Дата на раждане;
– Пол;
– Гражданство;
– Номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност;
– Държава, издала националния документ.
Данните, които се събират за целите на регистрацията в хотела, се събират на основание Чл. 116, ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. Данните се съхраняват за период от 5 /пет/ календарни години. 
3.  За целите на реализирането на корпоративни или лични събития в бутиков хотел Марина Резиденс се обработват и съхраняват следните данни:
– Две имена на лицето организатор на събитието. При корпоративни събития лице за контакт, посочено от юридическото лице, организатор на събитието;
– e-mail адрес и телефон на лицето за контакт
Тези данни се съхраняват до 3 /три/ календарни години след реализиране на събитието.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:
– законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство; 
– добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме и съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител; 
– съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме законово задъжени, за които имаме договорно правоотношение или за събирането им  сме получили съгласието Ви;
– ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие.
– съгласие на потребителите за обработка на данните  – за да използваме Вашите данни за маркетингови цели, с цел подобряване на услугите, които Ви предоставяме, ние трябва да получим Вашето изрично съгласие за това. 
Моля, имайте предвид, че когато изпращате запитване до бутиков хотел Марина Резиденс (за ценови условия, за резервация, за уточнение относно вече направена резервация, за провеждане на събитие и/или други въпроси свързани с предоставените от хотела услуги) Вие давате Вашето съгласие „БИРС“ ООД, да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване.
В този случай, Вашите данни, ще бъдат заличен съобразно действащата нормативна уредба и настоящата политика за поверителност.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поверителност на личните данни
Ние използваме електронни методи за обработка на лични данни с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на услуги и оказване на съдействие на потребителите.
Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на БИРС ООД, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, като БИРС ООД уважава Вашата лична неприкосновеност.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„БИРС“ ООД прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.
Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на „БИРС“ ООД, които действат като обработващи личните данни лица от името на „БИРС“ ООД и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание на което се събират или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на „БИРС“ ООД, както и че тази информация следва да се третира като конфиденциална.
„БИРС“ ООД, може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на „БИРС“ ООД. Данните, които се събират за целите на настаняване в бутиков хотел Марина Резиденс достъпна за определените в Закона за туризма трети лица – Министерство на туризма, Община Варна и Министърът на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТНОСНО ДАННИТЕ ИМ

1. В съответствие с действащата нормативна уредба, имате право на собственост и достъп до данните, които сте предоставили за обработка. С писмено заявление на  e-mail адрес: dpo@marinahotels.bg , можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им, както и да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване. Получавайки достъп до Вашите данни, Вие можете да поискате същите да бъдат коригирани, в случай, че откриете грешки или несъответствия. 
Писменото заявление може да бъде отправено лично (или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно) на посочения адрес за връзка или по електронен път, от e-mail адресът, който сте ни предоставили, като данни за обработване.
Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе: БИРС ООД, Адрес: гр. Варна, к.к. „Златни Пясъци“, хотел Марина Гранд Бийч, Еmail: dpo@marinahotels.bg
2. Потребителите имат право да направят възражение срещу обработването на данните им. Възражението се отправя до  „БИРС“ ООД, по реда на т.1 от настоящия раздел.  „БИРС“ ООД, се ангажира да разгледа възражението Ви и в срок от 30 календарни дни от постъпването му да Ви информира за резултата от извършената  вътрешна проверка. 
3. Потребителите имат право на жалби до компетентният надзорен орган. Съгласно действащата нормативна уредба, компетентен надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни. 
4. Потребителите имат право да получат своите данни, които „БИРС“ ООД съхранява, когато са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Потребителите имат право и да прехвърлят тези данни на друг администратор на лични данни без възпрепятстване от страна на „БИРС“ ООД, в случаите и по отношение на данните предоставени чрез съгласие, в случаите на данни, предоставени по договор, по който потребителят е страна или данни предоставени при предприемане на стъпки от страна на потребителя и искане за сключване на договор.

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Правилата на БИРС ООД за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от БИРС ООД с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване на и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени.
При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, БИРС ООД довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в нашия уеб сайт www.marinaresidence.bg , като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и БИРС ООД ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши игри, услуги, електронни бюлетини и др., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

Връзка с екипа на „БИРС “ ООД ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема „БИРС “ ООД – Защита на личните данни“: dpo@marinahotels.bg

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“Бирс” ООД вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 020951471 е администратор на лични данни (АЛД) по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и други приложими актове на Европейския съюз и на Република България.

Като такъв той се отнася изключително отговорно към неприкосновеността на личния живот на физическите лица и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни в процеса на обработване във връзка със своята дейност.

Настоящото съобщение има за цел, в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД, да Ви информира за извършваните от “Бирс” ООД като АЛД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към длъжностното лице по защита на данните на „Бирс” ООД на e-mail: dpo@marinahotels.bg, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

Можете да се свържете с нас и на адреса ни на управление: гр. Варна, к.к.”Златни пясъци”, хотел Марина Гранд Бийч.

Какви лични данни събираме, с какви цели и на какво правно основание ги обработваме?

Като АЛД „Бирс” ООД събира лични данни за конкретни, точно определени от закона цели и ги обработва законосъобразно и добросъвестно.

В изпълнение на своите дейности, АЛД обработва лични данни на физически лица за следните цели:

 • За целите на законния му (легитимен) интерес;
 • Изпълнение на задължения по договор или за предприемане на стъпки по искане на клиента преди сключването на договор;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо дружеството;
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

Основанията, които ни дават право да обработваме Вашите данни са подробно описани в Закона за туризма, Закона за гражданската регистрация (задължителната хотелска регистрация в мястото, в което ще отседнете), Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (при разплащане чрез ПОС терминали) и други относими нормативни актове.

В изпълнение на своите дейности, дружеството обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които сключва. Във връзка с тяхното изпълнение, администраторът на данни събира и обработва лични данни на физически лица, ограничени до необходимото, достатъчни за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица, само когато това е посочено в специален закон.

За изпълнение на задълженията си по даден договор дружеството понякога обработва и данни на деца под 18 години, които са предоставени от техните законнни представители – страна по договор с нас. Данните на децата при хотелското настаняване са необходими доколкото са изискуеми съгласно нормативни изисквания.

Когато обработваме лични данни въз основа на съгласие на субекта, данните се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

В обектите ни  се осъществява видеонаблюдение с цел защита, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността, безопасността или собствеността на администратора, неговите служители и/или контрагенти, както и за обезпечаване безопасността, неприкосновеността и сигурността на гостите на хотела и членовете на обществото. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от един месец. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, с цел контрол на достъпа.

“Бирс” ООД обработва данните Ви само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с използването на туристически услуги предлагани от дружеството.

Като АЛД “Бирс” ООД съхранява Вашите лични данни на хартиени и технически носители и прилага необходимите технически и организационни мерки, за да гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неправомерен достъп, случайна загуба, унищожаване или повреждане.

Според целите се събират различни видове лични данни:

 1. За заявяване или потвърждаване на резервация, “Бирс” ООД събира следните видове данни:
 • При резервация, чрез уеб сайт – Име и фамилия на лицето за контакт; e-mail адрес на лицето за контакт;
 • При резервация по телефон – телефон за обратна връзка и e-mail адрес за потвърждение на резервацията; Име и фамилия на лицето за контакт.

Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

 1. При настаняването на гости, като администратор обработваме и съхраняваме следните данни:
 • ЕГН/ ЛНЧ;
 • Име на лицето (данните се изписват съгласно националния документ);
 • Дата на раждане;
 • Пол;
 • Гражданство;
 • Номер на лична карта/валиден национален документ за идентичност;
 • Държава, издала националния документ.

На основание чл.116, ал.2 от Закона за туризма, даните във водения регистър за настанените туристи, се съхраняват за период от пет календарни години.

 1. За реализиране на корпоративни или лични събития от АЛД се обработват и съхраняват следните данни:
 • Две имена на лицето-организатор на събитието. При корпоративни събития – лице за контакт, посочено от юридическото лице, организатор на събитието;
 • E-mail адрес и телефон за връзка на лицето за контакт.

Тези данни се съхраняват за период  до две календарни години след реализиране на събитието.

 1. За целите на директния маркетинг, включително анализиране и профилиране на целевите аудитории за проследяване удовлетвореността на нашите клиенти, обработваме следните данни:
 • E-mail адрес;
 • IP адрес;
 • Местоположение;
 • Език;
 • Години;
 • Пол;
 • Интереси;
 • Поведение потребителите на сайта на “Бирс” ООД

За обработването и съхраняването на тези данни е необходимо изрично съгласие на субекта на данни. Данните, които се обработват за целите на директния маркетинг се съхраняват за период от .две години или до оттегляне на съгласието.

Целта на събирането на тези данни е да Ви предоставим персонални предложения и услуги, отговарящи на Вашите нужди и очаквания.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация?

Дружеството не предоставя лични данни на трети лица извън ЕС или на международна организация,  без предварително да получи Вашето съгласие.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Като АЛД “Бирс” ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от изискванията на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

Какви са Вашите права?

Като АЛД сме предприели мерки за защита на личните Ви данни  в съответствие с изискванията на Регламент 2016/679, които са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

–     Право на достъп;

–     Право на коригиране на неточни или непълни данни;

–     Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

–     Право на ограничение на обработването;

–      Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

–      Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

–      Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Как можете да приложите Вашите права?

Горе изложените права може да упражните като подадете писмено заявление (лично или чрез изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно) до администратора на лични данни (“Бирс” ООД), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на АЛД. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба  до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез АЛД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на дружеството или директно на Длъжностно лице по защита на данните .

error: Content is protected !!
abovearrow